Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

Εγκύκλιος Για την Μισθοδοσία ΕΤΕΠΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη μισθολογική εξέλιξη των μελών Ε.Τ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων, σύμφωνα με τον Ν.4386/2016.
ΣΧΕΤ.:   Το με αρ.πρωτ.2/74666/ΔΕΠ/12-10-2016 έγγραφο του Γ.Λ.Κ. με αρ.πρωτ. 179134/Ζ2/25-10-2016 εισερχομένου εγγράφου στο ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 126603/Ζ2/29-7-2016 εγκυκλίου μας (ΑΔΑ: Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ) και με αφορμή το με αρ.πρωτ.13484/16/ΓΠ/8-9-2016 έγγραφο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προς το Γ.Λ.Κ. και τη διαβίβασή του στο ΥΠΕΘ λόγω αρμοδιότητας με το αρ. πρωτ. 2/74666/ΔΕΠ/12-10-2016 έγγραφο του ΓΛΚ, σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης της περ. δ της παραγράφου 12 του άρθρου 27 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ Α'83), σύμφωνα με την οποία «τα υπηρετούντα μέλη της κατηγορίας του Ε.Τ.Ε.Π. και  τα υπηρετούντα μέλη της κατηγορίας του Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων, τα οποία εντάχθηκαν στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. από την κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π., εξελίσσονται μισθολογικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Α' μέρους του ν.3205/2003 από 1-11-2011 έως και 31-12-2015, υπολογισμένων όλων των μισθολογικών κλιμακίων που δικαιούνται χωρίς να αναζητούνται τυχόν μισθολογικές διαφορές. Για την εφαρμογή του άρθρου 27 του ν.4354/2015 λαμβάνονται υπόψη οι σύμφωνα με τον παραπάνω τρόπο αποδοχές που έχουν υπολογισθεί στις 31-12-2015», σας διευκρινίζουμε για την ορθή και ενιαία αντιμετώπιση του συγκεκριμένου κλάδου (Ε.Τ.Ε.Π.) σε όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας, τα παρακάτω:

Οι καταβληθείσες αποδοχές του προσωπικού Ε.Τ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων μέχρι 31/12/2015 θεωρούνται νόμιμες και τυχόν διαφορές δεν αναζητούνται στις περιπτώσεις μισθολογικής εξέλιξης του προσωπικού που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής του Ν.4386/2016. Στις περιπτώσεις που η μισθολογική εξέλιξη του προσωπικού για την συγκεκριμένη περίοδο έως 31/12/2015 δεν είχε πραγματοποιηθεί μέχρι την ψήφιση του Ν.4386/2016, αυτή θα καταβληθεί σύμφωνα με τον Ν.4386/2016 «… λαμβάνοντας υπόψη όλου του αναγνωρισμένου χρόνου υπηρεσίας τους».
Όπως διαφαίνεται από τα παραδείγματα που κατεγράφησαν στο ερώτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν.4354      «Σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτει βασικός μισθός υψηλότερος από αυτόν που ελάμβανε ο υπάλληλος στις 31-12-2015, η αύξηση που προκύπτει χορηγείται σε ισόποσες δόσεις σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών. Σε αυτήν την περίπτωση οι λοιπές τακτικές αποδοχές, πλην του βασικού μισθού, συγκρίνονται με τη διαδικασία της παραγράφου 1. Τυχόν αύξηση του επιδόματος θέσης ευθύνης καταβάλλεται στο ακέραιο», πρέπει να συγκρίνετε τους βασικούς μισθούς μεταξύ τους και στη συνέχεια το κίνητρο απόδοσης και την προσωπική διαφορά του Ν. 3205/2003 να την χορηγήσετε στο προσωπικό αυτό ως νέα προσωπική διαφορά του μισθολογίου του Ν.4354/2015.

Επομένως, για τη σωστή και ενιαία εφαρμογή του νέου μισθολογίου στα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. όλων των Πανεπιστημίων της χώρας, αρχικά θα πρέπει όλα τα υπηρετούντα μέλη να εξελιχθούν μισθολογικά  σύμφωνα  με  τις διατάξεις του Αʼ μέρους του Ν.3205/2003 από 1-11-2011 έως και 31-12-2015, υπολογισμένων όλων των μισθολογικών κλιμακίων που δικαιούνται.
Για την εφαρμογή του άρθρου 27 του Ν.4354/2015 στα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων,  σύμφωνα και με το 2ο παράδειγμα εφαρμογής της παρ. 1 και με το 2ο παράδειγμα εφαρμογής της παρ. 2 του συγκεκριμένου άρθρου που υποδεικνύονται από το ΓΛΚ στις οδηγίες με αρ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εφαρμογής του Ν.4354, αναλογικά εφαρμοζόμενες, θα πρέπει:
1)    Αρχικά, να γίνει σύγκριση μεταξύ του βασικού μισθού που θα ελάμβανε το μέλος Ε.Τ.Ε.Π. στις 31-12-2015, σύμφωνα με την μισθολογική εξέλιξή του μέχρι 31-12-2015 με βάση τον Ν.3205/2003, και του βασικού μισθού που δικαιούται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015. Σε περίπτωση αύξησης του βασικού μισθού που προκύπτει, αυτή χορηγείται σε ισόποσες δόσεις σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών. Σε περίπτωση μείωσης του βασικού μισθού, το ποσό μείωσης χορηγείται ως προσωπική διαφορά.
2)    Στη συνέχεια να γίνει σύγκριση των λοιπών αποδοχών. Οι λοιπές τακτικές μηνιαίες αποδοχές στις 31/12/2015, πλην του βασικού μισθού, που δεν προβλέπονται στο Ν. 4354/2015, χορηγούνται ως προσωπική διαφορά του νέου μισθολογίου. Στην προσωπική διαφορά υπολογίζονται το κίνητρο απόδοσης και η υπάρχουσα προσωπική διαφορά στις 31/12/2015, ενώ δεν υπολογίζονται η οικογενειακή παροχή και τα επιδόματα μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος του Ν.3205/2003, δεδομένου ότι στην παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν.4354/15 ορίζεται προωθημένη μισθολογική εξέλιξη για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος.
Η προσωπική διαφορά μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών πλην της προωθημένης εξέλιξης από απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος.
Επίσης, επισημαίνεται ότι η προσωπική διαφορά δεν συμψηφίζεται με την τυχόν αρχική αύξηση βασικού μισθού και συνεπώς δεν μειώνεται από την τετραετή απόδοση σε δόσεις του ποσού της αύξησης αυτής, κατά την αρχική ένταξη στο Ν.4354/2015.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΗΣ