Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

Ενημέρωση Συλλόγων για το Άρθρο 27 του Νόμου 4386/2016 (ΦΕΚ.83 Α΄, 11.05.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Μετά από διάστημα χρόνων και μεγάλης ασάφειας σχετικά με τα ζητήματα του κλάδου, με τις κατάλληλες παρεμβάσεις και την σοβαρή και μεθοδική δουλειά της Ομοσπονδίας στον προσφάτως ψηφισμένο νόμο για την έρευνα - και με τη πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης - συμπεριλήφθηκαν και επιλύονται σημαντικότατα ζητήματα που αφορούν το κλάδο.
Ο ειδικός χαρακτήρας του κλάδου αποσαφηνίζεται πλήρως και αντιμετωπίζεται ισότιμα σε συνέχεια του άρθρου 27 του νόμου 4009/2011.
Ο ν.4386/2016 (ΦΕΚ.83 Α΄, 11.05.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα το άρθρο 27 «Ρυθμίσεις θεμάτων Εκπαιδευτικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ» περιλαμβάνει σημαντικά σημεία που αφορούν τον κλάδο των ΕΤΕΠ ΑΕΙ τα οποία σας τα παραθέτουμε στη συνέχεια.

Συγκεκριμένα: 
          
·         Επαναφέρει το π.δ.117/2002 : Βαθμολογική κατάσταση και εξέλιξη μελών ΕΤΕΠ σε 5 βαθμίδες (ανά 5 έτη) {αρθ.27 παρ1}
-Με αποτέλεσμα οι παγωμένες εξελίξεις μας και αξιολογήσεις μας να μπορούν να συνεχιστούν καθώς και συνάδελφοι που ήταν στη εισαγωγική βαθμίδα να μπορούν να εξελιχθούν στην επόμενη βαθμίδα (μονιμοποίηση).
·         Ξεκαθαρίζεται ότι για τη βαθµολογική κατάταξη των μελών ΕΤΕΠ, λαµβάνεται υπόψη ο αναγνωρισμένος συνολικός χρόνος υπηρεσίας του ανωτέρω προσωπικού στο δηµόσιο µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας.  {αρθ.27 παρ3}
·         Δίνεται η δυνατότητα σε μέλη ΕΤΕΠ Δ.Ε. που υπηρετούν σε προσωποπαγείς θέσεις ΕΤΕΠ μόλις αποκτήσουν πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ να εντάσσονται αυτοδίκαια σε  οργανικές θέσεις ΕΤΕΠ.  {αρθ.27 παρ3}

·         Επεκτείνει το π.δ.147/2009: «Προϋποθέσεις και διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών  και μετάταξης των μελών ΕΔΙΠ» εφαρμόζεται για τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών και για τις μετατάξεις μελών ΕΤΕΠ των ΑΕΙ και δίνεται η δυνατότητα μετάταξης μέλους ΕΤΕΠ από ΤΕΙ σε ΑΕΙ, με ολοκλήρωση των εκκρεμούντων διαδικασιών. {αρθ.27 παρ6}
-Με αποτέλεσμα ΕΕΠ ΕΔΙΠ ΕΤΕΠ να αντιμετωπίζονται ισότιμα και να αποσαφηνίζεται ακόμη περισσότερο ο ειδικός χαρακτήρας του κλάδου μας  ενώ πρακτικά δίνεται η δυνατότητα στους συναδέλφους με σαφή τρόπο να λάβουν εκπαιδευτικές άδειες ή μετατάξεις που είχαν πάψει να πραγματοποιούνται.  

·         Στον ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» το ΕΤΕΠ φεύγει από το δεύτερο τμήμα του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης όπου ήταν ενταγμένο μαζί με το Διοικητικό Προσωπικό των ΑΕΙ και εντάσσεται στο πειθαρχικό συμβούλιο μαζί με τα μέλη ΕΕΠ και ΕΔΙΠ σύμφωνα με τα άρ.5 και 80 του ν.4009/2011 {αρθ.27 παρ8}
-Πάγιο αίτημα του κλάδου από το 2012 όταν και δημοσιεύθηκε ο νόμος 4057 που δε μας αντιμετώπιζε ισότιμα και δεν μας εξαιρούσε όπως τις λοιπές κατηγορίες ειδικού προσωπικού των Πανεπιστημίων.
·         Οι θέσεις του ΕΤΕΠ κατανέµονται µε απόφαση της Συγκλήτου στα Τµήµατα και όχι με απόφαση του Πρύτανη όπως προέβλεπε το άρ.29 του ν.4009/2011.
Ως αρμόδιο όργανο για όλα τα θέματα που αφορούν τα μέλη ΕΤΕΠ ορίζεται η Συνέλευση του Τμήματος ή της Σχολής ή η Σύγκλητος {αρθ.27 παρ9 β.}
-Στην εν λόγω παράγραφο γίνεται σαφέστατη αναφορά ότι οι θέσεις των μελών ΕΤΕΠ μπορεί να κατανέμονται σε Τομείς Εργαστήρια ή κλινικές  ανάλογα με τις ανάγκες των τμημάτων ενώ μόνο σε ειδικές περιπτώσεις οι θέσεις μπορεί να ανήκουν στη Σχολή ή στο Ίδρυμα.

·         Ο διορισμός σε θέσεις ΕΤΕΠ γίνεται με βάση τις διατάξεις του π.δ. 147/2009:«Προϋποθέσεις και διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών  και μετάταξης των μελών ΕΔΙΠ»
·         Τα µέλη Ε.Τ.ΕΠ. υποχρεούνται να παρευρίσκονται στους πανεπιστηµιακούς χώρους είκοσι έξι (26) ώρες εβδοµαδιαίως, κατ’ ελάχιστο όριο και να παρέχουν κάθε µορφής εξειδικευµένο τεχνικό εργαστηριακό έργο. {αρθ.27 παρ11 β.} 
-Άλλο ένα πάγιο αίτημα του κλάδου οριστικά αντιμετωπίζεται συνολικά και ενιαία με νόμο ώστε να μην είναι δυνατή η οποιαδήποτε παρερμηνεία ή αυθαίρετη ερμηνεία των νόμων εκ μέρους των διοικήσεων των Πανεπιστημίων σχετικά.
Η φράση «Τα µέλη Ε.Τ.ΕΠ. υποχρεούνται να παρευρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώρους είκοσι έξι (26) ώρες εβδομαδιαίως, κατ’ ελάχιστο όριο …» αφορά το ελάχιστο υποχρεωτικό όριο παρουσίας, όπως αυτό αναλογικά υπάρχει και στο ελάχιστο υποχρεωτικό όριο ωρών διδασκαλίας των μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ και ΕΔΙΠ, αλλά και στο ελάχιστο υποχρεωτικό όριο παρουσίας για τα μέλη ΕΕΠ και ΕΔΙΠ. Αφορά τις ελάχιστες υποχρεωτικές ώρες παρουσίας ή διδασκαλίας, τις οποίες όταν καλύπτει κάποιο μέλος των παραπάνω κατηγοριών προσωπικού, θα πληρεί το κριτήριο υποχρεωτικής παρουσίας ή διδασκαλίας και δεν θα έχει πρόβλημα σε οποιαδήποτε ακαδημαϊκή αξιολόγηση-κρίση
.
·         Αν ο/η σύζυγος μέλους ΕΤΕΠ ΑΕΙ είναι εκπαιδευτικός, μπορεί να αποσπάται κατ’ εξαίρεση σε εκπαιδευτική μονάδα της πόλης που έχει έδρα το ΑΕΙ.
-Διάταξη που ειδικά στις μέρες μας είναι σημαντική μα συνεχίζουμε να διεκδικούμε τη δυνατότητα απόσπασης και στις περιπτώσεις που ο/η σύζυγος μέλους ΕΤΕΠ ΑΕΙ δεν είναι εκπαιδευτικός αλλά υπηρετεί σε άλλη υπηρεσία του δημοσίου τομέα. 

·         Το ΕΤΕΠ εξαιρείται ρητά από την εφαρμογή του ν. 4369/2016 «…. βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, ……της δημόσιας διοίκησης…». Μέχρι τώρα στις εξαιρέσεις εφαρμογής του παραπάνω νόμου για την αξιολόγηση στον Δημόσιο Τομέα αναφερόταν μόνο οι υπάλληλοι και λειτουργοί που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Β’ μέρους του ν.3205/2003 δηλαδή τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ και ΕΔΙΠ των ΑΕΙ. {αρθ.27 παρ12 γ.}
-Κατ αντιστοιχία της προηγούμενης περίπτωσης του νόμου 4057/2012 έτσι και ο νόμος 4369/2016 δεν μας εξαιρούσε όπως τις υπόλοιπες κατηγορίες ειδικού προσωπικού από το σύστημα αξιολόγησης της δημόσιας διοίκησης και με την παρέμβαση της ομοσπονδίας αντιμετωπίζεται και αυτή η παράληψη που θα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα στο κλάδο

·         Η µισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών ΕΤΕΠ , µέχρι τις 31.12.2015 (ημέρα εφαρμογής της μισθοδοσίας με βάση τον ν.4354/2015) όπως έγινε στα ΑΕΙ με βάση τον ν.3205/2003 θεωρείται  νόµιµη, λαμβάνοντας υπόψη και όλον τον αναγνωρισμένο χρόνο υπηρεσίας…. {αρθ.27 παρ12 δ.}
-Συνάδελφοι εδώ η ομοσπονδία αντιμετώπισε το σοβαρότατο πρόβλημα αναζήτησης χρημάτων από συναδέλφους λόγω της μη ένταξης μας το 2011 στον νόμο 4024/2011 που οφειλόταν στην ασάφεια του προηγούμενου νόμου καθώς και στην αδυναμία απάντησης στο πλήθος ερωτημάτων των Πανεπιστημίων εκ μέρους της προηγούμενης ηγεσίας του υπουργείου. Με παρέμβαση μας και σε συνεργασία με το υπουργείο ομαλά και με σαφέστατο τρόπο θα γίνει η ένταξη μας στον νόμο 4354/2015, ο οποίος θα εφαρμόζεται μέχρι τη ψήφιση των π.δ. που θα ρυθμίζουν οριστικά την μισθολογική μας κατάσταση.

Συνάδελφοι, η ΠΟΕΤΕΠ ΑΕΙ έχοντας πλήρη επίγνωση των υποχρεώσεών και των καθηκόντων της,  δουλεύοντας σκληρά και μεθοδικά παρακολουθεί στενά όλα τα θέματα που αφορούν το κλάδο και παρεμβαίνει.
Θα συνεχίσουμε, ενόψει των Π.Δ. που αναμένουμε για μισθολόγιο και θεσμικά καθώς και για τα πολλά μικρά εκείνα ζητήματα που γίνονται όμως μεγάλα μέσα στην εργασιακή μας καθημερινότητα, να εργαζόμαστε και να συνεργαζόμαστε με κάθε συνάδελφο, συλλογικότητα ή φορέα για το καλό του κλάδου μας και της δωρεάν δημόσιας παιδείας που υπηρετούμε.
Θα αγωνιστούμε να είμαστε ουσιαστικά παρόντες στην σύνταξη των Π.Δ. και κάθε άλλου νομοθετήματος (Οργανισμοί, Εσωτερικοί κανονισμοί, κλπ) που αφορά τον κλάδο μας, με συγκεκριμένα διατυπωμένες προτάσεις που θα δίνουν λύση στα θέματα του και στον εθνικό διάλογο για την Παιδεία που θα ανοίξει το φθινόπωρο.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συνεργαστούν αποβάλλοντας τις κακές πρακτικές της στείρας αντιπαράθεσης του παρελθόντος για να πάμε όλοι μαζί τον κλάδο μπροστά αλλιώς η απομόνωση και η περιθωριοποίηση είναι μονόδρομος.
Συνάδελφοι, με τον νόμο αυτό, ζητήματα που ήταν χρόνια αιτήματα του κλάδου μπήκαν στο τραπέζι, συζητήθηκαν με τους υπεύθυνους του Υπουργείου, του οποίου - οφείλουμε να το πούμε - επιτέλους  η πόρτα άνοιξε (τουλάχιστον στα ζητήματα του κλάδου μας) και για πρώτη φορά πέρασαν σε νομοσχέδιο θέματα όπως ακριβώς τα ζήτησε η Ομοσπονδία. Το άρθρο 27 του Νομοσχεδίου είναι μια μεγάλη νίκη της Ομοσπονδίας και του κλάδου, που ήρθε μετά από πολύωρες συσκέψεις, επιμονή και πίστη εκ μέρους  μας για το τελικό αποτέλεσμα.
Παρά την σημαντική αυτή επιτυχία για τον κλάδο μας η Ομοσπονδία δεν σταματά εδώ: Δεν αδιαφορούμε στις περικοπές κάθε μορφής κοινωνικής παροχής ελέω μνημονίων και συντασσόμαστε απέναντι σε κάθε προσπάθεια περαιτέρω εξαθλίωσης της ελληνικής κοινωνίας.
Συνεχίζουμε να διεκδικούμε και να παλεύουμε για όλα τα δίκαια αιτήματα του κλάδου, του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου και της κοινωνίας μας.  Σας θέλουμε όλους, αρωγούς με ιδέες και συγκεκριμένες προτάσεις σε αυτόν τον αγώνα. 

για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας
      ο Πρόεδρος                                                                                        η Γενική Γραμματέας
                                                               
  Στέφανος Καρβέλης                                                                               Κουνιά     Σοφία** Οι υπογραφές έχουν τεθεί επί του πρωτοτύπου

Δευτέρα, 9 Μαΐου 2016

Το άρθρο 27 που αφορά τα ΕΤΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και που ψηφίστηκαν στη Βουλή

Άρθρο 27
Ρύθμιση θεμάτων Εκπαιδευτικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.

1. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 επαναφέρονται σε ισχύ το π.δ. 118/2002 (Α ́ 99), π.δ. 117/2002 (Α ́99) και το π.δ. 147/2009 (Α ́189) για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου.
2. Η παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α ́ 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Α- νασυγκρότησης, Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται η βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού και ρυθμίζονται τα σχετικά με την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση αυτών, όπως μονι- μοποίηση, μετατάξεις, αποσπάσεις, η χορήγηση εκπαι- δευτικών και λοιπών αδειών, και κάθε άλλο θέμα που α- φορά τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτών.»
3. Για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των υπηρετούντων και των υπό διορισμό κατά τη δημοσίευση του παρόντος μελών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των πανεπιστημίων λαμβάνεται υπόψη ο αναγνωρισμένος συνολικός χρόνος υπηρεσίας του ανωτέρω προσωπικού στο δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων, από τη δημοσίευση του παρόντος, και μέχρι την έκδοση του κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 προεδρικού δια- τάγματος κατατάσσονται αυτοδίκαια σε βαθμίδες της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 118/2002 (Α ́99). Για την βαθμολογική κατάταξη των υπηρετούντων και των υπό διορισμό κατά τη δημοσίευση του παρόντος μελών Ε.Τ.Ε.Π., λαμβάνεται υπόψη ο αναγνωρισμένος συνολι- κός χρόνος υπηρεσίας του ανωτέρω προσωπικού στο δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων, από τη δημοσίευση του πα- ρόντος, και μέχρι την έκδοση του κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 προεδρικού δια- τάγματος κατατάσσονται αυτοδίκαια σε βαθμίδες του π.δ. 117/2002 (Α ́99). Για την κατάταξη σε βαθμίδες των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των πανεπιστημίων η διάρκεια της θητείας στην εισαγωγική βαθμίδα υπολογί-
ζεται ως τριετής και ο απομένων χρόνος λαμβάνεται υ- πόψη για την εξέλιξη στις επόμενες βαθμίδες. Όπου στις οικείες διατάξεις του π.δ 118/2002, όπως ισχύει, αναφέ- ρεται Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ι και Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΙΙ νοείται το Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π., αντιστοίχως. Τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και της ΑΣΠΑΙΤΕ εξακολουθούν να διατηρούν τη βαθμολογική τους κατάσταση και υπάγο- νται στις διατάξεις του κεφαλαίου Β ́ του ν. 4354/2015, μέχρι την έκδοση του κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/11 προεδρικού διατάγματος.
4. Η υποπαράγραφος 1 της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 ( Α ́ 32) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα υπηρετούντα κατά τη δημοσίευση του παρόντος μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.ΔΙ.Π. (κλάδων Ι και ΙΙ), ΕΡ.ΔΙΠ., Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Τ.Π. των Α.Ε.Ι. εντάσσονται αυ- τοδίκαια σε αντίστοιχες θέσεις των προβλεπόμενων στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.ΕΠ.. Για την ένταξη των μελών των ανωτέρω κα- τηγοριών εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου Πρύ- τανη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε- ως και η διανυθείσα στον κλάδο υπηρεσία λαμβάνεται υ- πόψη για κάθε υπηρεσιακή, βαθμολογική και μισθολογι- κή συνέπεια. Ειδικότερα, από τη δημοσίευση του παρό- ντος, τα υπηρετούντα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.ΔΙ.Π. (κλάδων Ι και ΙΙ), Ε.Τ.Ε.Π., Ε.Τ.Π. και ΕΡ.ΔΙ.Π. που διαθέ- τουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011) τυπικά προσόντα των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. αντίστοιχα, εντάσσονται αυτοδίκαια σε κενές οργανικές θέσεις ή συνιστώμενες με μετατροπή των θέ- σεών τους, ενώ τα μέλη που δεν διαθέτουν τα τυπικά προσόντα εντάσσονται αυτοδίκαια σε αντίστοιχες προ- σωποπαγείς θέσεις του ως άνω άρθρου. Σε περίπτωση α- πόκτησης των τυπικών προσόντων των κατηγοριών προ- σωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. τα μέλη εντάσσο- νται σε οργανικές θέσεις με την ίδια διαδικασία. Για την ανωτέρω διαδικασία αυτοδίκαιης ένταξης δεν απαιτείται η κατοχή διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτ- λου σπουδών για γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή η απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου».
5. Η παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4264 (Α ́ 118) αντικα- θίσταται ως εξής:
«2. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης που προβλέπεται στις περιπτώσεις 2 και 5 της παρ. 3 του άρ- θρου 68 του ν. 4235/2014 (Α ́ 32), οι θέσεις των μελών της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, των μονίμων διοικητικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υ- πηρετούν στα Α.Ε.Ι. μετατρέπονται αυτοδίκαια σε αντί- στοιχες θέσεις των προβλεπόμενων στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 μελών κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π., με αντίστοιχη κα- τάργηση της κατεχόμενης πριν από την ένταξη θέσης τους. Οι ανωτέρω κατηγορίες προσωπικού που εντάσσο- νται σε θέσεις κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. οι οποίες διαθέτουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 τυπικά προσόντα της αντίστοιχης κατηγορίας εντάσσονται σε κενές ή συνιστώμενες με μετατροπή των θέσεών τους οργανικές θέσεις Ε.ΔΙ.Π..»
6. Για τις εκπαιδευτικές άδειες και μετατάξεις των με- λών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. εφαρμόζονται οι διατά- ξεις του π.δ. 147/2009 (Α ́189), όπως ισχύουν. Οι ίδιες διατάξεις του ως άνω προεδρικού διατάγματος εφαρμόζονται αναλογικά και για τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. των Πανεπι- στημίων, καθώς και των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που υπηρετούν σε Τ.Ε.Ι. και στην ΑΣΠΑΙΤΕ. Επι- προσθέτως, μπορεί να χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια για μεταδιδακτορική έρευνα ενός έτους με τις προβλεπόμε- νες κάθε φορά αποδοχές για κάθε έξι έτη υπηρεσίας ή έ- ξι μηνών για κάθε τρία έτη υπηρεσίας, σύμφωνα με ό- ρους και προϋποθέσεις που θα εξειδικεύονται με κανονι- στική απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Ιδρύματος. Α- πό της δημοσιεύσεως του παρόντος είναι δυνατή η μετά- ταξη από Τ.Ε.Ι. σε Πανεπιστήμια. Εκκρεμείς κατά τη δη- μοσίευση του παρόντος διαδικασίες μετατάξεων ή αιτή- σεις χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρό- ντος.
7. Τα υπηρετούνται μέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π., τα οποία ε- ντάχθηκαν στις ως άνω κατηγορίες από τις κατηγορίες των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. I και II, Ε.ΤΕ.Π. ή Ε.Τ.Π. ή ΕΡ.ΔΙ.Π. ή των μονίμων διοικητικών υπαλλήλων ή των υπαλλήλων ι- διωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για τα οποία δεν έχει καθοριστεί γνωστικό αντικείμενο, μπορούν να υποβάλ- λουν σχετική αίτηση στην ακαδημαϊκή μονάδα που υπη- ρετούν για τον καθορισμό του. Για τον καθορισμό του, λαμβάνεται υπόψη το διδακτικό ή επιστημονικό - ερευ- νητικό έργο ή μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών του αιτού- ντος. Ο καθορισμός του γνωστικού αντικειμένου γίνεται με διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη η οποία δημοσιεύε- ται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και εκδίδεται ύ- στερα από απόφαση της ακαδημαϊκής μονάδας (Συνέ- λευσης του Τμήματος, Κοσμητείας της Σχολής ή Συ- γκλήτου) στην οποία υπηρετεί ο αϊτών. Στα Τμήματα στα οποία λειτουργούν Τομείς, για την έκδοση της απόφα- σης από τη Συνέλευση απαιτείται η προηγούμενη γνώμη του Τομέα στον οποίο υπηρετεί ο αϊτών. Η ως άνω διαδι- κασία απαιτείται και για την περίπτωση μεταβολής ήδη καθορισθέντος γνωστικού αντικειμένου.
8. Στην περίπτωση αα ́ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4057/2012 (Α ́ 54) η φράση «, καθώς και για το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) που προ- βλέπονται στα άρθρα 28 και 29» αντικαθίσταται από τη φράση «που προβλέπεται από το άρθρο 28». Στην περί- πτωση β ́ της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 4057/2012 (Α ́ 54) μετά τη λέξη «(Ε.Δ.Ι.Π.)» προστίθεται η φράση «και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)».
9. α. Η περίπτωση β ́ της παρ. 1 και η περίπτωση β ́ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 αντικαθίστανται ως εξής:
«β) Οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στο Ί- δρυμα και κατανέμονται με απόφαση της Συγκλήτου στα Τμήματα, στις Σχολές ή στο Ίδρυμα, ύστερα από εισήγη- ση του Πρύτανη ή των Κοσμητόρων ή των Προέδρων Τμημάτων. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, οι θέσεις των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. μπορούν να κατα- νέμονται στους Τομείς σύμφωνα με το γνωστικό τους α- ντικείμενο.»
β. Η περίπτωση β ́ της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στο Ίδρυμα και να κατανέμονται με απόφαση της Συγκλήτου στις Σχολές ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη ή των Κοσμη- τόρων. Με απόφαση της Κοσμητείας οι θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. κατανέμονται στα Τμήματα, ενώ με απόφαση της Συνέ- λευσης του Τμήματος μπορεί να κατανεμηθούν στους Τομείς, στα Εργαστήρια ή στις κλινικές, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Σε ειδικές περιπτώσεις οι θέσεις μπορεί να ανήκουν στο Ίδρυμα ή στη Σχολή.»
γ. Αρμόδιο όργανο για όλα τα θέματα που αφορούν στα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. είναι η Συνέλευση του Τμήματος. Στις περιπτώσεις που οι θέ- σεις ανήκουν στη Σχολή ή στο Ίδρυμα, η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από τη Συνέλευση της Σχολής ή τη Σύ- γκλητο αντίστοιχα.»
10. Η παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 αντικαθί- σταται ως εξής:
«4. Ο διορισμός σε θέσεις των κατηγοριών των προη- γουμένων παραγράφων γίνεται με προκήρυξη των θέσε- ων και επιλογή των υποψηφίων από τη Συνέλευση του Τμήματος ή της Σχολής ή τη Σύγκλητο, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει η θέση. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προκήρυξη των θέσεων αυ- τών, καθώς και η διαδικασία επιλογής και περιοδικής α- ξιολόγησης του ανωτέρω προσωπικού ρυθμίζονται από τον Οργανισμό του ιδρύματος και μέχρι τη δημοσίευσή του με κανονιστική απόφαση της Συγκλήτου που δημοσι- εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την έκδο- ση της απόφασης και τη διαδικασία επιλογής λαμβάνο- νται υπόψη οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του π.δ. 147/2009 (Α ́ 189). Οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται ανα- λογικά για όλες τις κατηγορίες προσωπικού του παρό- ντος άρθρου των πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και της ΑΣΠΑΙΤΕ.»
11.α. Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. υποχρεούνται να πα- ρευρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώρους είκοσι δύο (22) ώρες εβδομαδιαίως κατ’ ελάχιστο όριο, κατανε- μημένες σε τέσσερις τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες και να παρέχουν κάθε μορφής διδακτικό έργο με αριθμό δι- δακτικών ωρών ανάλογο με αυτό των μελών ΔΕΠ, κα- θώς και κάθε μορφής επιστημονικό-ερευνητικό έργο.
β. Τα μέλη Ε.Τ.ΕΠ. υποχρεούνται να παρευρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώρους είκοσι έξι (26) ώρες ε- βδομαδιαίως, κατ’ ελάχιστο όριο και να παρέχουν κάθε μορφής εξειδικευμένο τεχνικό εργαστηριακό έργο.
12.α. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α ́ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 όπως ισχύει, τροπο- ποιείται ως εξής:
«Στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος, είτε στα μέλη της καταληκτικής Βαθμίδας μπορεί να ανατίθεται διδακτικό έργο, διδασκαλία μαθημάτων εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες φοιτητών υπό την εποπτεία των Καθηγη- τών της σχολής και δύνανται να συμμετέχουν στην επί- βλεψη πτυχιακών ή άλλων εργασιών».
β. Η περίπτωση α ́ της παρ. 12 του άρθρου 44Α του ν. 4115/2013, όπως ισχύει, εφαρμόζεται και για τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι..
γ. Στο τέλος της περίπτωσης γ ́ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4369/2016 (Α ́33), προστίθεται φράση: «, κα- θώς και το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.».
δ. Για τα υπηρετούντα στις 31.12.2015 μέλη Ε.Τ.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων, τα οποία υπηρετούσαν την 1.11.2011 ως Ε.Τ.Ε.Π., η μισθολογική τους κατάσταση και εξέλιξη, με την εφαρμογή των διατάξεων του Α ́ μέ- ρους του ν. 3205/2003 μέχρι τις 31.12.2015 θεωρείται νόμιμη, λαμβάνοντας υπόψη όλου του αναγνωρισμένου χρόνου υπηρεσίας τους. Οι καταβληθείσες αποδοχές του ανωτέρω προσωπικού μέχρι τις 31.12.2015 θεωρού- νται νόμιμες και τυχόν διαφορές δεν αναζητούνται, ενώ για την εφαρμογή του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 υπο- λογίζονται οι καταβληθείσες αποδοχές στις 31.12.2015. Από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ένταξής τους στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων 2 και 5 της παρ. 3 του άρ- θρου 68 του ν. 4235/2014 (Α ́32), τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων εξακολουθούν να αμείβονται μέχρι τις 31.12.2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3205/2003 και του ν. 4024/2011, αντίστοιχα. Από 1.1.2016 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, τα υπηρετούντα μέλη Ε.ΔΙ.Π. τα οποία εντάχθηκαν στην κατηγορία αυτή από την κατηγορία των μελών Ε.Τ.Ε.Π. ή των μονίμων διοικη- τικών υπαλλήλων ή των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου α- ορίστου χρόνου, υπάγονται στις μισθολογικές ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Β ́ του ν. 4354/2015.»