Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

84η Σύνοδο Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Στις 12/05/2017 πραγματοποιήθηκε η 84η Σύνοδο Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων, στην Αθήνα με Προεδρεύων της Συνόδου τον Καθηγητή κ. Ιωάννη Γκόλια, Πρύτανη ΕΜΠ.
Η ΠΟΕΤΕΠ ΑΕΙ εκπροσωπήθηκε στην σύνοδο από την Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ κ. Σοφία  Κουνιά και το μέλος του Δ.Σ κ. Ελεάννα Τσουκάτου. 
Παραθέτουμε το Υπόμνημα που καταθέσαμε, το οποίο και ανακοινώσαμε στην 5λεπτη ομιλία - χαιρετισμό, που μας αναλογεί.

Θέμα:  Υπόμνημα της Π.Ο.Ε.Τ.Ε.Π.  Α.Ε.Ι., στην 84η Σύνοδο Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Αξιότιμοι κ.κ.  Πρυτάνεις και Πρόεδροι των Δ.Ε.,
Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή η πρόσκληση προς την Ομοσπονδία μας για τις εργασίες της 84ης συνόδου.
Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την ευκαιρία που μας δίνετε στο βήμα της συνόδου, να αποτυπώσουμε ζητήματα που απασχολούν, τόσο εμάς όσο και τα Α.Ε.Ι., όπως:
1. Ζητούμε τη διοικητική αναδιάρθρωση και ενίσχυση του αυτοδιοίκητου των Πανεπιστημίων με όργανα στα οποία να υπάρχει η δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής όλων των κατηγοριών ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ στα ζητήματα των ιδρυμάτων, ενώ χαρακτηριστικά ο τελευταίος νόμος μας έδωσε τη δυνατότητα συμμετοχής μόνο σε θέματα που μας αφορούν, μολονότι τα μέλη ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΕΠ εμπλέκονται ουσιαστικά στην εν γένει λειτουργία της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Ο αποκλεισμός αυτός εγείρει ζητήματα έλλειψης δημοκρατίας στη λήψη αποφάσεων και δυστυχώς αποστασιοποίησης των κλάδων ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΕΠ από την ακαδημαϊκή ζωή κάτι που πρέπει άμεσα να διορθωθεί με ισότιμη συμμετοχή με λόγο και ψήφο σε όλα τα όργανα διοίκησης και φυσικά στις εκλογικές διαδικασίες όπως αυτή της ανάδειξης των πρυτανικών αρχών.

2. Διεκδικούμε την πρόσληψη όλου του αναγκαίου προσωπικού, ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού και την κατάργηση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων με τις προσλήψεις πάσης φύσης συμβασιούχων και την κατοχύρωση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του εργαστηριακού και διδακτικού προσωπικού.

Σχετική με το προσωπικό ήταν και η νομοθέτηση διαδικασίας για εντάξεις υπαλλήλων μόνιμων και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ στη κατηγορία του Ε.Τ.Ε.Π. Δυστυχώς παρατηρούμε ότι ενώ πολλοί υποψήφιοι δεν πληρούν τις διατάξεις του πνεύματος και του γράμματος του νόμου 4452/2017 και παρά τις αιτιολογημένες αρνητικές εισηγήσεις των μελών ΕΤΕΠ που μετέχουν στις εισηγητικές επιτροπές, έχουν τελικά θετική εισήγηση, με κριτήρια την ανάγκη του κάθε Τμήματος για προσωπικό (χωρίς να υπολογιστεί η ανάγκη σε προσωπικό του τμήματος προέλευσης του υποψηφίου) ή τις διαπροσωπικές σχέσεις με μέλη του συγκεκριμένου τμήματος στο οποίο έχει υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος και στο οποίο προφανώς θα συνεχίσει να προσφέρει διοικητικό έργο.

Οι παραπάνω διαδικασίες είναι έωλες απέναντι στον νόμο και ζητούμε από τις πρυτανικές αρχές όλων των ΑΕΙ, που έχουν τον τελικό έλεγχο νομιμότητας κάθε διαδικασίας ένταξης, με την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης κάθε ένταξης:

· Να αξιολογήσουν τις διαδικασίες ένταξης επικυρώνοντας ΜΟΝΟ αυτές που πληρούν τις ρητές προϋποθέσεις του νόμου 4452/17 (άρθρο 20).

· Να μην επιτρέψουν την παράνομη ένταξη στον κλάδο ΕΤΕΠ υποψηφίων που επιτελούσαν, επιτελούν και θα συνεχίσουν να επιτελούν καθαρά διοικητικό έργο, αποψιλώνοντας τη διοίκηση από διοικητικό προσωπικό.

· Να μεριμνήσουν έτσι ώστε η κενή ή η συνιστώμενη σύμφωνα με τον ν.4452/17 οργανική θέση στην οποία θα ενταχθεί το υποψήφιο μέλος, να είναι θέση κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π

a) σε Τομέα, Εργαστήριο ή Κλινική του Τμήματος ή της Σχολής του κάθε ΑΕΙ

b) σύμφωνα με το αντικείμενο σπουδών του, και

c) σύμφωνα με το αντικείμενο της αναγκαίας τριετούς προϋπηρεσίας.

3. Στο νόμο για τις μεταπτυχιακές σπουδές, διεκδικούμε:

· Τα μέλη ΕΤΕΠ εφόσον πληρούν τα κριτήρια του Π.Μ.Σ να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής ως υπεράριθμοι με σκοπό την επιμόρφωση τους και την παροχή πιο εξειδικευμένου επιστημονικά έργου.

· Τα μέλη ΕΤΕΠ που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής ως υπεράριθμοι σε προγράμματα απόκτησης διδακτορικού τίτλου σπουδών με σκοπό την επιμόρφωσή τους και την παροχή πιο εξειδικευμένου επιστημονικά έργου.

· Την εξασφάλιση της οικονομικής επάρκειας των ΑΕΙ για το σύνολο των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων τους, με κρατική χρηματοδότηση, για την μη μετατροπή τους σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις.

· Τη διασφάλιση της δωρεάν και δημόσιας παροχής της Ανώτατης Εκπαίδευσης σε όλους.

· Την κατάργηση κάθε είδους διδάκτρων και φυσικά την μη ύπαρξη οποιουδήποτε είδους τελών στις σπουδές προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές .

·Την δωρεάν εξασφάλιση όλων των απαραίτητων συγγραμμάτων κάθε μορφής

· Την εξασφάλιση της σίτισης και στέγασης των φοιτητών μεσαίων και χαμηλών οικογενειακών εισοδημάτων, την παροχή υποτροφιών σε όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και των δικαιωμάτων που προβλέπονται αντίστοιχα και για τους προπτυχιακούς φοιτητές

4. Άμεση Εφαρμογή νέων νόμων (4354/2105 & 4386/2016) στα Πανεπιστήμια.

Παρά την αποστολή, από το Φεβρουάριο του 2017, Διευκρινιστικής Εγκυκλίου του Υπουργείου σε όλες τις διοικήσεις των Ιδρυμάτων, η ΠΟΕΤΕΠ ΑΕΙ παρατηρεί με έκπληξη ότι ενώ ο νόμος πλέον έχει αποσαφηνιστεί πλήρως με τις διευκρινήσεις, τα τμήματα μισθοδοσίας ορισμένων ΑΕΙ, δεν εφαρμόζουν ή εφαρμόζουν λανθασμένα το νέο μισθολόγιο.

Απαιτούμε άμεσα:

· Την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων και των δύο παραπάνω νόμων.

·Την ενιαία εφαρμογή του νέου μισθολογίου των μελών ΕΤΕΠ και στα τελευταία ιδρύματα, σύμφωνα με τη σαφέστατη διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με:

§ την καταβολή των αναδρομικών που δικαιούνται οι συνάδελφοί μας από το 2011, και

§ τον ορθό τρόπο εφαρμογής του νέου μισθολογίου στα μέλη ΕΤΕΠ των Πανεπιστημίων από 1/1/2016 
Ως μέλη των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων παρακολουθούμε πάντα με ενδιαφέρον και ιδιαίτερη προσοχή τα πορίσματα και τις προτάσεις – ψηφίσματα  των εργασιών των συνόδων σας. Θέλουμε να δηλώσουμε ότι θα είμαστε μαζί σας στο αγώνα για την ανάδειξη και επίλυση των σημαντικών προβλημάτων των Πανεπιστημίων και της ελληνικής κοινωνίας κατ’ επέκταση