Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

Προτάσεις της ΠΟΕΤΕΠ ΑΕΙ επί του νομοσχεδίου Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις


Κύριε Υπουργέ
Ως μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας επιθυμούμε να συμμετάσχουμε στη διαδικασία κατάθεσης στη Βουλή του Νομοσχεδίου που αφορά και θέματα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας.
Σας καταθέτουμε λοιπόν αναλυτικά τις παρακάτω προτάσεις μας και σας καλούμε να τις  λάβετε σοβαρά υπόψη σας  και να συμπεριληφθούν στο υπό διαμόρφωση Νομοσχέδιο:

Άρθρο 7. Οργανισμός:
παρ.2.στ). Να διαγραφεί η φράση «και η κατάργηση»

[Αιτιολόγηση: Αν κάθε οργανισμός ενός ιδρύματος έχει την δυνατότητα να ρυθμίζει κατάργηση θέσεων, αυτό μπορεί να έχει στο μέλλον ως αποτέλεσμα την διαθεσιμότητα - απόλυση του προσωπικού που υπηρετεί  στις θέσεις]

Άρθρο 8. Εσωτερικός Κανονισμός:
παρ.2.δ)  Να διαγραφεί η παράγραφος 2.δ.   

[Αιτιολόγηση: Οδηγεί φοιτητές και εργαζόμενους σε καλοκαιρινά μαθήματα, εργαστήρια, κλπ. καταργώντας ουσιαστικά τις θερινές τους διακοπές]

παρ.2.ιβ)  Να διαγραφεί η παράγραφος 2.ιβ και να αντικατασταθεί από την παράγραφο
«τη διαδικασία εφαρμογής και εξειδίκευσης των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του Ιδρύματος».   

[Αιτιολόγηση: Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε κατηγορίας προσωπικού ορίζονται από ήδη υπάρχοντες νόμους. Ο Εσωτερικός Οργανισμός του κάθε Ιδρύματος εφαρμόζει και εξειδικεύει τις υποχρεώσεις  ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε ιδρύματος] 

Άρθρο 10.  Ίδρυση και μεταβολές Σχολής Τμήματος και Τομέα

 παρ.4. Η πρόταση «Αμέσως μετά την σύσταση των Τομέων, ......Τμήμα» να επαναδιατυπωθεί ως εξής «Αμέσως μετά την σύσταση, συγχώνευση, κατάτμηση ή κατάργηση των Τομέων, ......Τμήμα».

[Αιτιολόγηση: Θα πρέπει να προβλέπεται ρητά η κατανομή του προσωπικού και στις άλλες μεταβολές (συγχώνευση, κατάτμηση, κατάργηση) όπως προβλέπεται για την ίδρυση-σύσταση Τομέων, και όχι να μένει το προσωπικό που υπηρετεί εκτεθειμένο, σε περίπτωση κατάργησης κάποιου Τομέα]

Άρθρο 13. Σύγκλητος:

παρ.1. Να διαγραφεί η φράση: «οι οποίοι συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου, μόνο αν συζητούνται θέματα που αφορούν σε ζητήματα της οικείας κατηγορίας προσωπικού».

[Αιτιολόγηση στα θέματα που συζητούνται στη Σύγκλητο θα πρέπει να συμμετέχει το ΕΤΕΠ όπως και οι εκπρόσωποι των άλλων δύο κατηγοριών του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού των ιδρυμάτων όπως προβλέπεται μεταξύ άλλων και για τους εκπροσώπους των φοιτητών και τον εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων. Οι τρείς κατηγορίες του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού, έχουν σημαντική συμμετοχή και συνεισφορά στην εκπαιδευτική διαδικασία των Ιδρυμάτων και ως εκ τούτου η συμμετοχή τους σε όλα τα ακαδημαϊκά θέματα που συζητούνται στη Σύγκλητο  είναι απαραίτητη.]

παρ.3.  Οι φράσεις «ειδικότερων αναγκών» και  «λοιπές αναγκαίες υπηρεσίες» να αντικατασταθούν αντίστοιχα από τις φράσεις «ειδικότερων λειτουργικών - όχι εκπαιδευτικών αναγκών» και «λοιπές αναγκαίες λειτουργικές υπηρεσίες»

[Αιτιολόγηση: Οι εκφράσεις “ειδικότερες ανάγκες”, “λοιπές αναγκαίες υπηρεσίες” έτσι ως έχουν μπορούν στο μέλλον να οδηγήσουν μεταξύ άλλων και σε διδακτικές-εκπαιδευτικές-εργαστηριακές ανάγκες με  αντίστοιχες συμβάσεις]

Άρθρο 14: Πρυτανικό Συμβούλιο.

παρ1. Να προστεθεί ως παράγραφος γ) «τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία εκ των μελών του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του Ιδρύματος, με διετή θητεία. Έχουν δικαίωμα ψήφου, μόνο για θέματα που αφορούν σε ζητήματα της οικείας κατηγορίας προσωπικού και ορίζονται από τον οικείο Σύλλογο της κάθε κατηγορίας προσωπικού»  και να επαναριθμηθεί ως δ) η υπάρχουσα γ) παράγραφος

[Αιτιολόγηση: Θα πρέπει στο Πρυτανικό Συμβούλιο το οποίο μεταξύ άλλων έχει ως αρμοδιότητες την εισήγηση της στρατηγικής για την ανάπτυξη του Ιδρύματος, των σχεδίων Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού, να συμμετέχει το ΕΤΕΠ, όπως συμμετέχουν οι φοιτητές και το διοικητικό προσωπικό των Ιδρυμάτων.]

Άρθρο 17. Γενική Συνέλευση Σχολής.
παρ.1δ). Η παρ. δ. να αντικατασταθεί με την παράγραφο «δ) τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία εκ των μελών του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του Ιδρύματος, με διετή θητεία,  οι οποίοι ορίζονται από τον οικείο Σύλλογο της κάθε κατηγορίας προσωπικού»

[Αιτιολόγηση: Το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό προσφέρει σημαντικό έργο στους επιστημονικούς κλάδους κάθε Σχολής και πρέπει να συμμετέχει ισότιμα στην Γενική Συνέλευση της Σχολής]

Άρθρο 18. Κοσμητεία 
παρ.1δ). Η παρ. δ. να αντικατασταθεί με την παράγραφο «δ) τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία εκ των μελών του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του Ιδρύματος, με διετή θητεία,  οι οποίοι ορίζονται από τον οικείο Σύλλογο της κάθε κατηγορίας προσωπικού»

[Αιτιολόγηση: Θα πρέπει στην Κοσμητεία, η οποία μεταξύ άλλων έχει ως αρμοδιότητες τη χάραξη της γενικής εκπαιδευτικής πολιτικής και την επεξεργασία των εισηγήσεων για τη δημιουργία θέσεων του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού,  να συμμετέχει το ΕΤΕΠ, όπως συμμετέχουν οι φοιτητές.]

Άρθρο 21. Συνέλευση Τμήματος
παρ.1δ). Η παρ. δ. να αντικατασταθεί με την παράγραφο: «δ) τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία εκ των μελών του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του Ιδρύματος, με ετήσια θητεία,  οι οποίοι ορίζονται από τον οικείο Σύλλογο της κάθε κατηγορίας προσωπικού»

[Αιτιολόγηση: Το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό προσφέρει σημαντικό έργο στο εκπαιδευτικό έργο κάθε Τμήματος και πρέπει να συμμετέχει στην Συνέλευση του Τμήματος.]

Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο
παρ.1γ). Ηπαρ.1γ να αντικατασταθεί από την παράγραφο: «γ. Τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία εκ των μελών του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του Ιδρύματος, με ετήσια θητεία, οι οποίοι ορίζονται από τον οικείο Σύλλογο της κάθε κατηγορίας προσωπικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχει εκλεγεί  ο εκπρόσωπος της κάθε κατηγορίας προσωπικού της παρούσας περίπτωσης.»

[Αιτιολόγηση: Το ΕΤΕΠ θα πρέπει να συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο με εκπρόσωπό του, ο οποίος θα έχει δικαίωμα ψήφου σε όλα τα θέματα.]

Άρθρο 26. Γενική Συνέλευση Τομέα

παρ.1δ). Η παρ. δ. να αντικατασταθεί με την παράγραφο «δ) «τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία εκ των μελών του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του Ιδρύματος, με ετήσια θητεία,  οι οποίοι ορίζονται από τον οικείο Σύλλογο της κάθε κατηγορίας προσωπικού»

[Αιτιολόγηση: Το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό προσφέρει σημαντικό έργο στο εκπαιδευτικό έργο κάθε Τομέα και πρέπει να συμμετέχει ισότιμα στην Συνέλευση του Τομέα.]

Άρθρο 27. Διευθηντής Τομέα

Παρ. 3. Η παρ.3 να αντικατασταθεί με τη παράγραφο «3. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή Τομέα απαρτίζεται από το σύνολο των μελών της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τομέα. Η εκλογή γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψηφίων. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη……….»

[Αιτιολόγηση: Το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό προσφέρει σημαντικό έργο στο εκπαιδευτικό έργο κάθε Τομέα και πρέπει να συμμετέχει ισότιμα με ψήφο και στην εκλογή του Διευθυντή του Τομέα.]

Άρθρο 28. Επιτροπή Δεοντολογίας.

παρ.1. Στο τέλος της πρώτης πρότασης να προστεθεί: «και τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία εκ των μελών του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του Ιδρύματος, οι οποίοι ορίζονται από τον οικείο Σύλλογο της κάθε κατηγορίας προσωπικού. Η Επιτροπή Δεοντολογίας συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχει ορισθεί ο εκπρόσωπος της κάθε κατηγορίας του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού.»

[Αιτιολόγηση: Η δεοντολογία αφορά όλα τα μέλη του Ιδρύματος αλλά και πιο εξειδικευμένα αρκετά Εργαστήρια-Κλινικές στα οποία εργάζεται το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό το οποίο και θα πρέπει να συμμετέχει στην Επιτροπή Δεοντολογίας]

Άρθρο 29 Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης.

παρ.7. Να προστεθεί: « δ) τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία εκ των μελών του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του Ιδρύματος. Οι οποίοι  ορίζονται από τον οικείο Σύλλογο της κάθε κατηγορίας προσωπικού. Το Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχει ορισθεί ο εκπρόσωπος της κάθε κατηγορίας του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού.»

[Αιτιολόγηση: Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ ως μονάδα του κάθε Α.Ε.Ι διαμορφώνει, εποπτεύει και εισηγείται τα έργο και τα προγράμματα στην υλοποίηση των οποίων συμμετέχει και το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό το οποίο και θα πρέπει να συμμετέχει στο Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ]

Άρθρο 34 Επιλογή, δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών.

Να προστεθεί: «5. Τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού των ιδρυμάτων, που είναι κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. όπως ορίζει η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, πέρα των αριθμών που προβλέπονται στο άρθρο 45 του παρόντος νόμου.»

[Αιτιολόγηση: Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στα μέλη ΕΤΕΠ που το επιθυμούν να παρακολουθήσουν Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, έτσι ώστε να διευρύνουν και να προάγουν τις γνώσεις τους πάνω στα αντικείμενα του τίτλου σπουδών και του έργου τους]

Άρθρο 38 Διδακτορικές σπουδές, διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων.
Να προστεθεί: «4. Τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού των ιδρυμάτων, που είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών,  όπως ορίζει η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, πέρα των αριθμών που προβλέπονται στο άρθρο 45 του παρόντος νόμου.»
[Αιτιολόγηση: Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στα μέλη ΕΤΕΠ που το επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδίκευση]

Πιστεύουμε ότι οι παραπάνω αλλαγές που παραθέτουμε θα γίνουν αποδεκτές.
Επιθυμούμε να σας αναφέρουμε ότι είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συζήτηση για το παρόν σχέδιο νόμου, καθώς και για κάθε γόνιμο διάλογο των θεμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.