Δευτέρα, 9 Μαΐου 2016

Το άρθρο 27 που αφορά τα ΕΤΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και που ψηφίστηκαν στη Βουλή

Άρθρο 27
Ρύθμιση θεμάτων Εκπαιδευτικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.

1. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 επαναφέρονται σε ισχύ το π.δ. 118/2002 (Α ́ 99), π.δ. 117/2002 (Α ́99) και το π.δ. 147/2009 (Α ́189) για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου.
2. Η παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α ́ 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Α- νασυγκρότησης, Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται η βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού και ρυθμίζονται τα σχετικά με την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση αυτών, όπως μονι- μοποίηση, μετατάξεις, αποσπάσεις, η χορήγηση εκπαι- δευτικών και λοιπών αδειών, και κάθε άλλο θέμα που α- φορά τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτών.»
3. Για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των υπηρετούντων και των υπό διορισμό κατά τη δημοσίευση του παρόντος μελών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των πανεπιστημίων λαμβάνεται υπόψη ο αναγνωρισμένος συνολικός χρόνος υπηρεσίας του ανωτέρω προσωπικού στο δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων, από τη δημοσίευση του παρόντος, και μέχρι την έκδοση του κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 προεδρικού δια- τάγματος κατατάσσονται αυτοδίκαια σε βαθμίδες της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 118/2002 (Α ́99). Για την βαθμολογική κατάταξη των υπηρετούντων και των υπό διορισμό κατά τη δημοσίευση του παρόντος μελών Ε.Τ.Ε.Π., λαμβάνεται υπόψη ο αναγνωρισμένος συνολι- κός χρόνος υπηρεσίας του ανωτέρω προσωπικού στο δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων, από τη δημοσίευση του πα- ρόντος, και μέχρι την έκδοση του κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 προεδρικού δια- τάγματος κατατάσσονται αυτοδίκαια σε βαθμίδες του π.δ. 117/2002 (Α ́99). Για την κατάταξη σε βαθμίδες των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των πανεπιστημίων η διάρκεια της θητείας στην εισαγωγική βαθμίδα υπολογί-
ζεται ως τριετής και ο απομένων χρόνος λαμβάνεται υ- πόψη για την εξέλιξη στις επόμενες βαθμίδες. Όπου στις οικείες διατάξεις του π.δ 118/2002, όπως ισχύει, αναφέ- ρεται Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ι και Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΙΙ νοείται το Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π., αντιστοίχως. Τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και της ΑΣΠΑΙΤΕ εξακολουθούν να διατηρούν τη βαθμολογική τους κατάσταση και υπάγο- νται στις διατάξεις του κεφαλαίου Β ́ του ν. 4354/2015, μέχρι την έκδοση του κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/11 προεδρικού διατάγματος.
4. Η υποπαράγραφος 1 της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 ( Α ́ 32) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα υπηρετούντα κατά τη δημοσίευση του παρόντος μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.ΔΙ.Π. (κλάδων Ι και ΙΙ), ΕΡ.ΔΙΠ., Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Τ.Π. των Α.Ε.Ι. εντάσσονται αυ- τοδίκαια σε αντίστοιχες θέσεις των προβλεπόμενων στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.ΕΠ.. Για την ένταξη των μελών των ανωτέρω κα- τηγοριών εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου Πρύ- τανη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε- ως και η διανυθείσα στον κλάδο υπηρεσία λαμβάνεται υ- πόψη για κάθε υπηρεσιακή, βαθμολογική και μισθολογι- κή συνέπεια. Ειδικότερα, από τη δημοσίευση του παρό- ντος, τα υπηρετούντα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.ΔΙ.Π. (κλάδων Ι και ΙΙ), Ε.Τ.Ε.Π., Ε.Τ.Π. και ΕΡ.ΔΙ.Π. που διαθέ- τουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011) τυπικά προσόντα των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. αντίστοιχα, εντάσσονται αυτοδίκαια σε κενές οργανικές θέσεις ή συνιστώμενες με μετατροπή των θέ- σεών τους, ενώ τα μέλη που δεν διαθέτουν τα τυπικά προσόντα εντάσσονται αυτοδίκαια σε αντίστοιχες προ- σωποπαγείς θέσεις του ως άνω άρθρου. Σε περίπτωση α- πόκτησης των τυπικών προσόντων των κατηγοριών προ- σωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. τα μέλη εντάσσο- νται σε οργανικές θέσεις με την ίδια διαδικασία. Για την ανωτέρω διαδικασία αυτοδίκαιης ένταξης δεν απαιτείται η κατοχή διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτ- λου σπουδών για γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή η απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου».
5. Η παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4264 (Α ́ 118) αντικα- θίσταται ως εξής:
«2. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης που προβλέπεται στις περιπτώσεις 2 και 5 της παρ. 3 του άρ- θρου 68 του ν. 4235/2014 (Α ́ 32), οι θέσεις των μελών της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, των μονίμων διοικητικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υ- πηρετούν στα Α.Ε.Ι. μετατρέπονται αυτοδίκαια σε αντί- στοιχες θέσεις των προβλεπόμενων στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 μελών κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π., με αντίστοιχη κα- τάργηση της κατεχόμενης πριν από την ένταξη θέσης τους. Οι ανωτέρω κατηγορίες προσωπικού που εντάσσο- νται σε θέσεις κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. οι οποίες διαθέτουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 τυπικά προσόντα της αντίστοιχης κατηγορίας εντάσσονται σε κενές ή συνιστώμενες με μετατροπή των θέσεών τους οργανικές θέσεις Ε.ΔΙ.Π..»
6. Για τις εκπαιδευτικές άδειες και μετατάξεις των με- λών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. εφαρμόζονται οι διατά- ξεις του π.δ. 147/2009 (Α ́189), όπως ισχύουν. Οι ίδιες διατάξεις του ως άνω προεδρικού διατάγματος εφαρμόζονται αναλογικά και για τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. των Πανεπι- στημίων, καθώς και των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που υπηρετούν σε Τ.Ε.Ι. και στην ΑΣΠΑΙΤΕ. Επι- προσθέτως, μπορεί να χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια για μεταδιδακτορική έρευνα ενός έτους με τις προβλεπόμε- νες κάθε φορά αποδοχές για κάθε έξι έτη υπηρεσίας ή έ- ξι μηνών για κάθε τρία έτη υπηρεσίας, σύμφωνα με ό- ρους και προϋποθέσεις που θα εξειδικεύονται με κανονι- στική απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Ιδρύματος. Α- πό της δημοσιεύσεως του παρόντος είναι δυνατή η μετά- ταξη από Τ.Ε.Ι. σε Πανεπιστήμια. Εκκρεμείς κατά τη δη- μοσίευση του παρόντος διαδικασίες μετατάξεων ή αιτή- σεις χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρό- ντος.
7. Τα υπηρετούνται μέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π., τα οποία ε- ντάχθηκαν στις ως άνω κατηγορίες από τις κατηγορίες των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. I και II, Ε.ΤΕ.Π. ή Ε.Τ.Π. ή ΕΡ.ΔΙ.Π. ή των μονίμων διοικητικών υπαλλήλων ή των υπαλλήλων ι- διωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για τα οποία δεν έχει καθοριστεί γνωστικό αντικείμενο, μπορούν να υποβάλ- λουν σχετική αίτηση στην ακαδημαϊκή μονάδα που υπη- ρετούν για τον καθορισμό του. Για τον καθορισμό του, λαμβάνεται υπόψη το διδακτικό ή επιστημονικό - ερευ- νητικό έργο ή μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών του αιτού- ντος. Ο καθορισμός του γνωστικού αντικειμένου γίνεται με διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη η οποία δημοσιεύε- ται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και εκδίδεται ύ- στερα από απόφαση της ακαδημαϊκής μονάδας (Συνέ- λευσης του Τμήματος, Κοσμητείας της Σχολής ή Συ- γκλήτου) στην οποία υπηρετεί ο αϊτών. Στα Τμήματα στα οποία λειτουργούν Τομείς, για την έκδοση της απόφα- σης από τη Συνέλευση απαιτείται η προηγούμενη γνώμη του Τομέα στον οποίο υπηρετεί ο αϊτών. Η ως άνω διαδι- κασία απαιτείται και για την περίπτωση μεταβολής ήδη καθορισθέντος γνωστικού αντικειμένου.
8. Στην περίπτωση αα ́ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4057/2012 (Α ́ 54) η φράση «, καθώς και για το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) που προ- βλέπονται στα άρθρα 28 και 29» αντικαθίσταται από τη φράση «που προβλέπεται από το άρθρο 28». Στην περί- πτωση β ́ της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 4057/2012 (Α ́ 54) μετά τη λέξη «(Ε.Δ.Ι.Π.)» προστίθεται η φράση «και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)».
9. α. Η περίπτωση β ́ της παρ. 1 και η περίπτωση β ́ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 αντικαθίστανται ως εξής:
«β) Οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στο Ί- δρυμα και κατανέμονται με απόφαση της Συγκλήτου στα Τμήματα, στις Σχολές ή στο Ίδρυμα, ύστερα από εισήγη- ση του Πρύτανη ή των Κοσμητόρων ή των Προέδρων Τμημάτων. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, οι θέσεις των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. μπορούν να κατα- νέμονται στους Τομείς σύμφωνα με το γνωστικό τους α- ντικείμενο.»
β. Η περίπτωση β ́ της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στο Ίδρυμα και να κατανέμονται με απόφαση της Συγκλήτου στις Σχολές ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη ή των Κοσμη- τόρων. Με απόφαση της Κοσμητείας οι θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. κατανέμονται στα Τμήματα, ενώ με απόφαση της Συνέ- λευσης του Τμήματος μπορεί να κατανεμηθούν στους Τομείς, στα Εργαστήρια ή στις κλινικές, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Σε ειδικές περιπτώσεις οι θέσεις μπορεί να ανήκουν στο Ίδρυμα ή στη Σχολή.»
γ. Αρμόδιο όργανο για όλα τα θέματα που αφορούν στα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. είναι η Συνέλευση του Τμήματος. Στις περιπτώσεις που οι θέ- σεις ανήκουν στη Σχολή ή στο Ίδρυμα, η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από τη Συνέλευση της Σχολής ή τη Σύ- γκλητο αντίστοιχα.»
10. Η παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 αντικαθί- σταται ως εξής:
«4. Ο διορισμός σε θέσεις των κατηγοριών των προη- γουμένων παραγράφων γίνεται με προκήρυξη των θέσε- ων και επιλογή των υποψηφίων από τη Συνέλευση του Τμήματος ή της Σχολής ή τη Σύγκλητο, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει η θέση. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προκήρυξη των θέσεων αυ- τών, καθώς και η διαδικασία επιλογής και περιοδικής α- ξιολόγησης του ανωτέρω προσωπικού ρυθμίζονται από τον Οργανισμό του ιδρύματος και μέχρι τη δημοσίευσή του με κανονιστική απόφαση της Συγκλήτου που δημοσι- εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την έκδο- ση της απόφασης και τη διαδικασία επιλογής λαμβάνο- νται υπόψη οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του π.δ. 147/2009 (Α ́ 189). Οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται ανα- λογικά για όλες τις κατηγορίες προσωπικού του παρό- ντος άρθρου των πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και της ΑΣΠΑΙΤΕ.»
11.α. Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. υποχρεούνται να πα- ρευρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώρους είκοσι δύο (22) ώρες εβδομαδιαίως κατ’ ελάχιστο όριο, κατανε- μημένες σε τέσσερις τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες και να παρέχουν κάθε μορφής διδακτικό έργο με αριθμό δι- δακτικών ωρών ανάλογο με αυτό των μελών ΔΕΠ, κα- θώς και κάθε μορφής επιστημονικό-ερευνητικό έργο.
β. Τα μέλη Ε.Τ.ΕΠ. υποχρεούνται να παρευρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώρους είκοσι έξι (26) ώρες ε- βδομαδιαίως, κατ’ ελάχιστο όριο και να παρέχουν κάθε μορφής εξειδικευμένο τεχνικό εργαστηριακό έργο.
12.α. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α ́ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 όπως ισχύει, τροπο- ποιείται ως εξής:
«Στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος, είτε στα μέλη της καταληκτικής Βαθμίδας μπορεί να ανατίθεται διδακτικό έργο, διδασκαλία μαθημάτων εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες φοιτητών υπό την εποπτεία των Καθηγη- τών της σχολής και δύνανται να συμμετέχουν στην επί- βλεψη πτυχιακών ή άλλων εργασιών».
β. Η περίπτωση α ́ της παρ. 12 του άρθρου 44Α του ν. 4115/2013, όπως ισχύει, εφαρμόζεται και για τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι..
γ. Στο τέλος της περίπτωσης γ ́ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4369/2016 (Α ́33), προστίθεται φράση: «, κα- θώς και το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.».
δ. Για τα υπηρετούντα στις 31.12.2015 μέλη Ε.Τ.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων, τα οποία υπηρετούσαν την 1.11.2011 ως Ε.Τ.Ε.Π., η μισθολογική τους κατάσταση και εξέλιξη, με την εφαρμογή των διατάξεων του Α ́ μέ- ρους του ν. 3205/2003 μέχρι τις 31.12.2015 θεωρείται νόμιμη, λαμβάνοντας υπόψη όλου του αναγνωρισμένου χρόνου υπηρεσίας τους. Οι καταβληθείσες αποδοχές του ανωτέρω προσωπικού μέχρι τις 31.12.2015 θεωρού- νται νόμιμες και τυχόν διαφορές δεν αναζητούνται, ενώ για την εφαρμογή του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 υπο- λογίζονται οι καταβληθείσες αποδοχές στις 31.12.2015. Από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ένταξής τους στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων 2 και 5 της παρ. 3 του άρ- θρου 68 του ν. 4235/2014 (Α ́32), τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων εξακολουθούν να αμείβονται μέχρι τις 31.12.2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3205/2003 και του ν. 4024/2011, αντίστοιχα. Από 1.1.2016 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, τα υπηρετούντα μέλη Ε.ΔΙ.Π. τα οποία εντάχθηκαν στην κατηγορία αυτή από την κατηγορία των μελών Ε.Τ.Ε.Π. ή των μονίμων διοικη- τικών υπαλλήλων ή των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου α- ορίστου χρόνου, υπάγονται στις μισθολογικές ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Β ́ του ν. 4354/2015.»