Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

Ενημέρωση Συλλόγων για το Άρθρο 27 του Νόμου 4386/2016 (ΦΕΚ.83 Α΄, 11.05.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Μετά από διάστημα χρόνων και μεγάλης ασάφειας σχετικά με τα ζητήματα του κλάδου, με τις κατάλληλες παρεμβάσεις και την σοβαρή και μεθοδική δουλειά της Ομοσπονδίας στον προσφάτως ψηφισμένο νόμο για την έρευνα - και με τη πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης - συμπεριλήφθηκαν και επιλύονται σημαντικότατα ζητήματα που αφορούν το κλάδο.
Ο ειδικός χαρακτήρας του κλάδου αποσαφηνίζεται πλήρως και αντιμετωπίζεται ισότιμα σε συνέχεια του άρθρου 27 του νόμου 4009/2011.
Ο ν.4386/2016 (ΦΕΚ.83 Α΄, 11.05.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα το άρθρο 27 «Ρυθμίσεις θεμάτων Εκπαιδευτικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ» περιλαμβάνει σημαντικά σημεία που αφορούν τον κλάδο των ΕΤΕΠ ΑΕΙ τα οποία σας τα παραθέτουμε στη συνέχεια.

Συγκεκριμένα: 
          
·         Επαναφέρει το π.δ.117/2002 : Βαθμολογική κατάσταση και εξέλιξη μελών ΕΤΕΠ σε 5 βαθμίδες (ανά 5 έτη) {αρθ.27 παρ1}
-Με αποτέλεσμα οι παγωμένες εξελίξεις μας και αξιολογήσεις μας να μπορούν να συνεχιστούν καθώς και συνάδελφοι που ήταν στη εισαγωγική βαθμίδα να μπορούν να εξελιχθούν στην επόμενη βαθμίδα (μονιμοποίηση).
·         Ξεκαθαρίζεται ότι για τη βαθµολογική κατάταξη των μελών ΕΤΕΠ, λαµβάνεται υπόψη ο αναγνωρισμένος συνολικός χρόνος υπηρεσίας του ανωτέρω προσωπικού στο δηµόσιο µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας.  {αρθ.27 παρ3}
·         Δίνεται η δυνατότητα σε μέλη ΕΤΕΠ Δ.Ε. που υπηρετούν σε προσωποπαγείς θέσεις ΕΤΕΠ μόλις αποκτήσουν πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ να εντάσσονται αυτοδίκαια σε  οργανικές θέσεις ΕΤΕΠ.  {αρθ.27 παρ3}

·         Επεκτείνει το π.δ.147/2009: «Προϋποθέσεις και διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών  και μετάταξης των μελών ΕΔΙΠ» εφαρμόζεται για τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών και για τις μετατάξεις μελών ΕΤΕΠ των ΑΕΙ και δίνεται η δυνατότητα μετάταξης μέλους ΕΤΕΠ από ΤΕΙ σε ΑΕΙ, με ολοκλήρωση των εκκρεμούντων διαδικασιών. {αρθ.27 παρ6}
-Με αποτέλεσμα ΕΕΠ ΕΔΙΠ ΕΤΕΠ να αντιμετωπίζονται ισότιμα και να αποσαφηνίζεται ακόμη περισσότερο ο ειδικός χαρακτήρας του κλάδου μας  ενώ πρακτικά δίνεται η δυνατότητα στους συναδέλφους με σαφή τρόπο να λάβουν εκπαιδευτικές άδειες ή μετατάξεις που είχαν πάψει να πραγματοποιούνται.  

·         Στον ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» το ΕΤΕΠ φεύγει από το δεύτερο τμήμα του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης όπου ήταν ενταγμένο μαζί με το Διοικητικό Προσωπικό των ΑΕΙ και εντάσσεται στο πειθαρχικό συμβούλιο μαζί με τα μέλη ΕΕΠ και ΕΔΙΠ σύμφωνα με τα άρ.5 και 80 του ν.4009/2011 {αρθ.27 παρ8}
-Πάγιο αίτημα του κλάδου από το 2012 όταν και δημοσιεύθηκε ο νόμος 4057 που δε μας αντιμετώπιζε ισότιμα και δεν μας εξαιρούσε όπως τις λοιπές κατηγορίες ειδικού προσωπικού των Πανεπιστημίων.
·         Οι θέσεις του ΕΤΕΠ κατανέµονται µε απόφαση της Συγκλήτου στα Τµήµατα και όχι με απόφαση του Πρύτανη όπως προέβλεπε το άρ.29 του ν.4009/2011.
Ως αρμόδιο όργανο για όλα τα θέματα που αφορούν τα μέλη ΕΤΕΠ ορίζεται η Συνέλευση του Τμήματος ή της Σχολής ή η Σύγκλητος {αρθ.27 παρ9 β.}
-Στην εν λόγω παράγραφο γίνεται σαφέστατη αναφορά ότι οι θέσεις των μελών ΕΤΕΠ μπορεί να κατανέμονται σε Τομείς Εργαστήρια ή κλινικές  ανάλογα με τις ανάγκες των τμημάτων ενώ μόνο σε ειδικές περιπτώσεις οι θέσεις μπορεί να ανήκουν στη Σχολή ή στο Ίδρυμα.

·         Ο διορισμός σε θέσεις ΕΤΕΠ γίνεται με βάση τις διατάξεις του π.δ. 147/2009:«Προϋποθέσεις και διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών  και μετάταξης των μελών ΕΔΙΠ»
·         Τα µέλη Ε.Τ.ΕΠ. υποχρεούνται να παρευρίσκονται στους πανεπιστηµιακούς χώρους είκοσι έξι (26) ώρες εβδοµαδιαίως, κατ’ ελάχιστο όριο και να παρέχουν κάθε µορφής εξειδικευµένο τεχνικό εργαστηριακό έργο. {αρθ.27 παρ11 β.} 
-Άλλο ένα πάγιο αίτημα του κλάδου οριστικά αντιμετωπίζεται συνολικά και ενιαία με νόμο ώστε να μην είναι δυνατή η οποιαδήποτε παρερμηνεία ή αυθαίρετη ερμηνεία των νόμων εκ μέρους των διοικήσεων των Πανεπιστημίων σχετικά.
Η φράση «Τα µέλη Ε.Τ.ΕΠ. υποχρεούνται να παρευρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώρους είκοσι έξι (26) ώρες εβδομαδιαίως, κατ’ ελάχιστο όριο …» αφορά το ελάχιστο υποχρεωτικό όριο παρουσίας, όπως αυτό αναλογικά υπάρχει και στο ελάχιστο υποχρεωτικό όριο ωρών διδασκαλίας των μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ και ΕΔΙΠ, αλλά και στο ελάχιστο υποχρεωτικό όριο παρουσίας για τα μέλη ΕΕΠ και ΕΔΙΠ. Αφορά τις ελάχιστες υποχρεωτικές ώρες παρουσίας ή διδασκαλίας, τις οποίες όταν καλύπτει κάποιο μέλος των παραπάνω κατηγοριών προσωπικού, θα πληρεί το κριτήριο υποχρεωτικής παρουσίας ή διδασκαλίας και δεν θα έχει πρόβλημα σε οποιαδήποτε ακαδημαϊκή αξιολόγηση-κρίση
.
·         Αν ο/η σύζυγος μέλους ΕΤΕΠ ΑΕΙ είναι εκπαιδευτικός, μπορεί να αποσπάται κατ’ εξαίρεση σε εκπαιδευτική μονάδα της πόλης που έχει έδρα το ΑΕΙ.
-Διάταξη που ειδικά στις μέρες μας είναι σημαντική μα συνεχίζουμε να διεκδικούμε τη δυνατότητα απόσπασης και στις περιπτώσεις που ο/η σύζυγος μέλους ΕΤΕΠ ΑΕΙ δεν είναι εκπαιδευτικός αλλά υπηρετεί σε άλλη υπηρεσία του δημοσίου τομέα. 

·         Το ΕΤΕΠ εξαιρείται ρητά από την εφαρμογή του ν. 4369/2016 «…. βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, ……της δημόσιας διοίκησης…». Μέχρι τώρα στις εξαιρέσεις εφαρμογής του παραπάνω νόμου για την αξιολόγηση στον Δημόσιο Τομέα αναφερόταν μόνο οι υπάλληλοι και λειτουργοί που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Β’ μέρους του ν.3205/2003 δηλαδή τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ και ΕΔΙΠ των ΑΕΙ. {αρθ.27 παρ12 γ.}
-Κατ αντιστοιχία της προηγούμενης περίπτωσης του νόμου 4057/2012 έτσι και ο νόμος 4369/2016 δεν μας εξαιρούσε όπως τις υπόλοιπες κατηγορίες ειδικού προσωπικού από το σύστημα αξιολόγησης της δημόσιας διοίκησης και με την παρέμβαση της ομοσπονδίας αντιμετωπίζεται και αυτή η παράληψη που θα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα στο κλάδο

·         Η µισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών ΕΤΕΠ , µέχρι τις 31.12.2015 (ημέρα εφαρμογής της μισθοδοσίας με βάση τον ν.4354/2015) όπως έγινε στα ΑΕΙ με βάση τον ν.3205/2003 θεωρείται  νόµιµη, λαμβάνοντας υπόψη και όλον τον αναγνωρισμένο χρόνο υπηρεσίας…. {αρθ.27 παρ12 δ.}
-Συνάδελφοι εδώ η ομοσπονδία αντιμετώπισε το σοβαρότατο πρόβλημα αναζήτησης χρημάτων από συναδέλφους λόγω της μη ένταξης μας το 2011 στον νόμο 4024/2011 που οφειλόταν στην ασάφεια του προηγούμενου νόμου καθώς και στην αδυναμία απάντησης στο πλήθος ερωτημάτων των Πανεπιστημίων εκ μέρους της προηγούμενης ηγεσίας του υπουργείου. Με παρέμβαση μας και σε συνεργασία με το υπουργείο ομαλά και με σαφέστατο τρόπο θα γίνει η ένταξη μας στον νόμο 4354/2015, ο οποίος θα εφαρμόζεται μέχρι τη ψήφιση των π.δ. που θα ρυθμίζουν οριστικά την μισθολογική μας κατάσταση.

Συνάδελφοι, η ΠΟΕΤΕΠ ΑΕΙ έχοντας πλήρη επίγνωση των υποχρεώσεών και των καθηκόντων της,  δουλεύοντας σκληρά και μεθοδικά παρακολουθεί στενά όλα τα θέματα που αφορούν το κλάδο και παρεμβαίνει.
Θα συνεχίσουμε, ενόψει των Π.Δ. που αναμένουμε για μισθολόγιο και θεσμικά καθώς και για τα πολλά μικρά εκείνα ζητήματα που γίνονται όμως μεγάλα μέσα στην εργασιακή μας καθημερινότητα, να εργαζόμαστε και να συνεργαζόμαστε με κάθε συνάδελφο, συλλογικότητα ή φορέα για το καλό του κλάδου μας και της δωρεάν δημόσιας παιδείας που υπηρετούμε.
Θα αγωνιστούμε να είμαστε ουσιαστικά παρόντες στην σύνταξη των Π.Δ. και κάθε άλλου νομοθετήματος (Οργανισμοί, Εσωτερικοί κανονισμοί, κλπ) που αφορά τον κλάδο μας, με συγκεκριμένα διατυπωμένες προτάσεις που θα δίνουν λύση στα θέματα του και στον εθνικό διάλογο για την Παιδεία που θα ανοίξει το φθινόπωρο.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συνεργαστούν αποβάλλοντας τις κακές πρακτικές της στείρας αντιπαράθεσης του παρελθόντος για να πάμε όλοι μαζί τον κλάδο μπροστά αλλιώς η απομόνωση και η περιθωριοποίηση είναι μονόδρομος.
Συνάδελφοι, με τον νόμο αυτό, ζητήματα που ήταν χρόνια αιτήματα του κλάδου μπήκαν στο τραπέζι, συζητήθηκαν με τους υπεύθυνους του Υπουργείου, του οποίου - οφείλουμε να το πούμε - επιτέλους  η πόρτα άνοιξε (τουλάχιστον στα ζητήματα του κλάδου μας) και για πρώτη φορά πέρασαν σε νομοσχέδιο θέματα όπως ακριβώς τα ζήτησε η Ομοσπονδία. Το άρθρο 27 του Νομοσχεδίου είναι μια μεγάλη νίκη της Ομοσπονδίας και του κλάδου, που ήρθε μετά από πολύωρες συσκέψεις, επιμονή και πίστη εκ μέρους  μας για το τελικό αποτέλεσμα.
Παρά την σημαντική αυτή επιτυχία για τον κλάδο μας η Ομοσπονδία δεν σταματά εδώ: Δεν αδιαφορούμε στις περικοπές κάθε μορφής κοινωνικής παροχής ελέω μνημονίων και συντασσόμαστε απέναντι σε κάθε προσπάθεια περαιτέρω εξαθλίωσης της ελληνικής κοινωνίας.
Συνεχίζουμε να διεκδικούμε και να παλεύουμε για όλα τα δίκαια αιτήματα του κλάδου, του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου και της κοινωνίας μας.  Σας θέλουμε όλους, αρωγούς με ιδέες και συγκεκριμένες προτάσεις σε αυτόν τον αγώνα. 

για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας
      ο Πρόεδρος                                                                                        η Γενική Γραμματέας
                                                               
  Στέφανος Καρβέλης                                                                               Κουνιά     Σοφία** Οι υπογραφές έχουν τεθεί επί του πρωτοτύπου