Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017

Νόμος 4485/2017 περί ανάδειξης εκπροσώπων στα συλλογικά και μη όργανα διοίκησηςΓια τον νόμο 4485/2017 καθώς και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις αρ.153348/Ζ1 (ΦΕΚ Β΄3255/2017) με τη τροποποίησή της αριθμ.Β.Προτ.191014/Ζ1 (ΦΕΚ Β΄ 3969/13-11-2017) που ακολούθησαν και αφορούν το τρόπο ανάδειξης των εκπροσώπων μας στα όργανα διοίκησης των ΑΕΙ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

Σύμφωνα με τον N.4485/2017 στο :
Άρθρο 15: ….  3. α) Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων απαρτίζεται: αα) από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και ββ) από το σύνολο των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων).
Άρθρο 19: .… 2. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσμήτορα απαρτίζεται: α) από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. της οικείας Σχολής (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και β) από το σύνολο των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της οικείας Σχολής (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων). Οι περιπτώσεις β΄και γ΄ της παρ. 3 του άρθ. 15 ισχύουν και για την εκλογή Κοσμήτορα.
Άρθρο 23: …… 3. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου απαρτίζεται: α) από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και β) από το σύνολο των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων). Οι ρυθμίσεις των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 3 του άρθ. 15 ισχύουν και για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου.
Άρθρο 27: …. 3. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή Τομέα απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του οικείου Τομέα. Η εκλογή γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψηφίων. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους Διευθυντές δίπλα από το όνομά του. Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων.

Επιπλέον σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αρ.153348/Ζ1 (ΦΕΚ Β΄3255/2017) στο :
Άρθρο 4:   1. Για την εκλογή χρησιμοποιούνται έντυπα, ορθογώνια ψηφοδέλτια από λευκό χαρτί που φέρουν τις ίδιες διαστάσεις, όπως αυτές καθορίζονται με απόφαση του οργάνου διενέργειας των εκλογών.  2. Για την εκλογή χρησιμοποιούνται ομοιόμορφοι εκλογικοί φάκελοι από αδιαφανές χαρτί λευκής απόχρωσης. Στα μονομελή όργανα διοίκησης για την εκλογή των οποίων το εκλεκτορικό σώμα διαχωρίζεται σε δύο ομάδες εκλεκτόρων, χρησιμοποιούνται φάκελοι λευκής απόχρωσης για την πρώτη ομάδα εκλεκτόρων και γαλάζιας απόχρωσης για το σύνολο των μελών της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων.

Σύμφωνα με τα ως άνω στις εκλογές Πρύτανη, Κοσμήτορα, Προέδρου και Αντιπροέδρου τα μέλη ΕΤΕΠ ψηφίζουν στη β’ εκλογική ομάδα (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) με  γαλάζιου χρώματος ψηφοδέλτιο διαφορετικού από της α’ εκλογικής ομάδα (ΔΕΠ).
Στις εκλογές Διευθυντή Τομέα τα μέλη ΕΤΕΠ ψηφίζουν μαζί με όλα τα μέλη του Τομέα στο συμπαγές εκλογικό σώμα (ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) με ίδιου χρώματος ψηφοδέλτιο για όλους.

Όσον αφορά τις εκλογές εκπροσώπων και αναπληρωτών μελών ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα.

Σύμφωνα με την Απόφαση αρ.191014/Ζ1 (ΦΕΚ Β΄ 3969/13-11-2017) που τροποποίησε την υπ’ αρ.153348/Ζ1 (ΦΕΚ Β΄3255/2017) στο :
Άρθρο 10 : Ανάδειξη εκπροσώπων Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και διοικητικών υπαλλήλων
1. Οι εκπρόσωποι των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και διοικητικών υπαλλήλων στα συλλογικά όργανα των Ιδρυμάτων εκλέγονται με τους αναπληρωτές τους από το σύνολο των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού του ιδρύματος ή της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας.
2. Η εκλογή γίνεται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία και προκηρύσσεται από τον πρύτανη, τον κοσμήτορα και τον πρόεδρο τμήματος, αναλόγως αν αφορά σε εκπροσώπηση στη σύγκλητο, τη σχολή, (γενική συνέλευση και κοσμητεία) ή στο τμήμα (συνέλευση τμήματος και γενική συνέλευση τομέα). Το όργανο που προκηρύσσει συγκροτεί σχετική τριμελή εφορευτική επιτροπή, αποτελούμενη από μέλη της οικείας κατηγορίας προσωπικού με τους αναπληρωτές τους, και αν τα μέλη της οικείας κατηγορίας προσωπικού της συγκεκριμένης ακαδημαϊκής μονάδας δεν επαρκούν, από μέλη της οικείας κατηγορίας προσωπικού άλλης ακαδημαϊκής μονάδας του Ιδρύματος, άλλως από μέλη άλλης κατηγορίας προσωπικού του παρόντος άρθρου. Οι υποψηφιότητες, οι παραιτήσεις και οι ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη των υποψηφίων υποβάλλονται στην εφορευτική επιτροπή δια της αρμόδιας για θέματα προσωπικού υπηρεσίας του ιδρύματος και πρωτοκολλούνται.
3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρούσας απόφασης και ιδίως σε ό,τι αφορά την κατάρτιση εκλογικών καταλόγων, το αρμόδιο όργανο για τον έλεγχο της εκλογιμότητας και την ανακήρυξη των υποψηφίων, «ορίζει» τον χρόνο και τον τόπο της ψηφοφορίας, τη μορφή των ψηφοδελτίων, τη διαδικασία της ψηφοφορίας και διαλογής των ψήφων, τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής. Ως προς τις προθεσμίες υποβολής και κρίσης των ενστάσεων για την ανακήρυξη των υποψηφίων εφαρμόζεται αναλόγως η περίπτ. β΄ παρ. 2 άρθρου 7
  
Συνάδελφοι,
πρέπει να γίνει σαφές, υποστηρικτικά στο έργο της διοίκησης και των πρυτανικών αρχών , πως πάντα υπάρχει ο κίνδυνος της μελλοντικής υποβολής ένστασης-καταγγελίας από τον οποιονδήποτε διαφωνεί με αποφάσεις οργάνων στα οποία για την εκλογή των εκπροσώπων σε αυτά δε τηρήθηκαν οι σύμφωνες με το νόμο προβλεπόμενες διατάξεις ή υπουργικές αποφάσεις ή τροποποιήσεις αυτών.

Υπενθυμίζουμε πως πάγια θέση της Ομοσπονδίας , όπως αυτή επαναβεβαιώθηκε με σχετική απόφαση του συνεδρίου μας , είναι ότι οι εκπρόσωποι του κλάδου ΕΤΕΠ στα όργανα διοίκησης των ΑΕΙ θα πρέπει να ορίζονται από τον οικείο Σύλλογο ΕΤΕΠ ενώ όπου δεν υπάρχει σύλλογος  με τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος.
Η θέση μας αυτή έχει εκφραστεί και κατατεθεί προς το Υπουργείο και είναι στο πλαίσιο των διεκδικήσεων μας.