Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

Νομοθεσια

Η νομοθεσία που διέπει τον κλάδο ΕΤΕΠ βρίσκεται στους παρακάτω νόμους:
 • Ένταξη των υπηρετούντων μελών στον νέο κλάδο ΕΤΕΠ του ν. 4009/2011 (άρθρο 68, παράγραφος 1)
 • Δικαίωμα ένταξης των υπηρετούντων μελών στον νέο κλάδο ΕΔΙΠ του ν. 4009/2011 (άρθρο 68, παράγραφος 2)
 • Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ πριν την δημοσίευση του Οργανισμού του Ιδρύματος (άρθρο 68, παράγραφος 3)
 • Ανάθεση αυτοδύναμου διδακτικού έργου στα μέλη ΕΤΕΠ (άρθρο 39, παράγραφος 27)
 • Πανεπιστημιακοί υπότροφοι (προσθήκη της παραγράφου 6 στο άρθρο 29 του 4009/2011)
Νόμος 4076/2012 (Τροποποιήσεις Αρβανιτόπουλου)
Νόμος 4009/2011 (Νόμος Διαμαντοπούλου)
 • Έργο που παρέχουν τα μέλη ΕΤΕΠ (άρθρο 29, παράγραφος 3α)
 • Κατανομή θέσεων ΕΤΕΠ (άρθρο 29, παράγραφος 3β)
 • Τυπικά προσόντα για το διορισμό σε θέση ΕΤΕΠ (άρθρο 29, παράγραφος 3γ)
 • Προκήρυξη, διορισμός σε θέση ΕΤΕΠ (άρθρο 29, παράγραφοι 4 και 5)
 • Δικαίωμα ένταξης των υπηρετούντων μελών ΙΔΑΧ στον νέο κλάδο ΕΔΙΠ του ν. 4009/2011 (άρθρο 79, παράγραφος 3δ)
 • Δικαίωμα ένταξης των υπηρετούντων μελών ΕΤΕΠ στον νέο κλάδο ΕΔΙΠ του ν. 4009/2011 (άρθρο 79, παράγραφος 4)
 • Καταργούμενες διατάξεις (άρθρο 81, παράγραφος 19)
 • Βαθμολογική κατάσταση και εξέλιξη, (ΠΔ 117)
 • Δημιουργία κλάδου ΕΤΕΠ (άρθρο 13, παράγραφος 1)
 • Ένταξη των υπηρετούντων μελών ΕΔΤΠ στον κλάδο ΕΤΕΠ (άρθρο 13, παράγραφος 4β)
 • Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των λειτουργικών μονάδων των Τμημάτων ανήκει στην ευθύνη του Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος (άρθρο 13, παράγραφος 3β)